Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής   

Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 10.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0

Σκοπός μαθήματος: Εξοικείωση των σπουδαστών με τα κύρια δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται στη δόμηση νέων αλλά και στη συντήρηση, επισκευή και ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών πολιτικού μηχανικού.

Περιγραφή μαθήματος: Φυσικοί λίθοι: μητρικά πετρώματα, προέλευση, κατηγοριοποίηση, κατεργασία, χρήση στις κατασκευές πολιτικού μηχανικού, μηχανικές και χημικές ιδιότητες, παραδείγματα κατασκευών από φυσικούς λίθους (κτίρια, γέφυρες, λιμενικά έργα κ.τ.λ.), ανθεκτικότητα λίθινων κατασκευών, παθολογία. Ξύλο: είδη φυσικής ξυλείας, καλλιέργεια, υλοτομία, μεταφορά, επεξεργασία, μηχανικές και φυσικές ιδιότητες, ιδιαίτερη αναφορά σε μέτρο ελαστικότητας θλιπτική και εφελκυστική αντοχή σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5, αναφορά στις 3 κύριες κατευθύνσεις συμπεριφοράς (αξονική, ακτινική, εφαπτομενική) μεθοδολογία υπολογισμού τους, μεθοδολογία δόμησης ξύλινων κατασκευών, παθολογία, πυρκαγιά. Κονίες και κονιάματα: αερικές κονίες, υδραυλικές κονίες, κονιάματα, ταξινόμηση, ιδιότητες. Σκυρόδεμα: δομή σκυροδέματος, αδρανή, τσιμεντοπολτός, μεταβατική ζώνη, αντοχή, παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή του σκυροδέματος σε θλίψη, το σκυρόδεμα υπό φόρτιση, χαρακτηριστική και συμβατική αντοχή, παραμορφώσεις, ανθεκτικότητα σε διάρκεια, τσιμέντο, πρόσμικτα και πρόσθετα, το σκυρόδεμα σε νεαρή ηλικία, προδιαγραφές και συμμόρφωση σκυροδέματος, ταξινόμηση, μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος, μη καταστροφικοί έλεγχοι, προηγμένα και νέα σκυροδέματα. Χάλυβας και άλλα μέταλλα: Παραγωγή χάλυβα, δομή και σύνθεση χάλυβα, κατεργασία, χάλυβας οπλισμένου σκυροδέματος, χάλυβας προέντασης, δομικός χάλυβας, σίδηρος, χυτοσίδηρος, άλλα μέταλλα, διάβρωση μετάλλων, προστασία. Πολυμερή και σύνθετα υλικά: Παρασκευή και ταξινόμηση πολυμερών, βασικές ιδιότητες πολυμερών, ινοπλισμένα πολυμερή, ιδιότητες και συμπεριφορά ινοπλισμένων πολυμερών, χρήση τους στις κατασκευές πολιτικού μηχανικού, παραδείγματα εφαρμογής. Κεραμικά υλικά: Παρασκευή, ιδιότητες λιθοσωμάτων, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, βασικές μηχανικές ιδιότητες, βασικές χημικές ιδιότητες, οπτόπλινθοι, μεθοδολογία δόμησης, παραδείγματα κατασκευών, άλλοι τύπο πλίνθων, κεραμίδια, πλάκες επίστρωσης

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Εποπτικά μέσα διδασκαλίας (power point και πίνακας), εργαστηριακές δοκιμές και ασκήσεις, επιτόπου δοκιμές και καταγραφές (από τους σπουδαστές).

Περιγραφή εργαστηρίου