Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής   

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 3, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 9.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός του μαθήματος: Να εισάγει τον σπουδαστή με πληρότητα και όσο το δυνατόν απλούστερα, στις βασικές αρχές της Αντοχής των Υλικών και της Μηχανικής του Παραμορφώσιμου Στερεού Σώματος, η κατανόηση των οποίων θα του επιτρέψει την περαιτέρω εμβάθυνσή του σε ειδικότερα θέματα της Μηχανικής και της Αντοχής των Υλικών. Επιπρόσθετα, να εξασφαλίσει στον σπουδαστή το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων της ειδικότητας.

Περιγραφή του μαθήματος: Βασικές έννοιες. Τάσεις και παραμορφώσεις. Σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων υλικών, Νόμος του Hooke, ελαστική και ελαστοπλαστική συμπεριφορά υλικών. Επίπεδη ένταση, ορθές και διατμητικές τάσεις. Κύριες τάσεις, κύκλος του Mohr. Στατική ροπή επιφανείας ως προς άξονα. Ροπή αδράνειας επιφανείας ως προς τον άξονα και πολική ροπή αδράνειας. Κανόνας του Steiner, Αξονικός εφελκυσμός, Θλίψη, απλή (μονοαξονικη) κάμψη, Ελαστική γραμμή

Περιγραφή του μαθήματος: Βασικές έννοιες. Τάσεις και παραμορφώσεις. Σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων υλικών, Νόμος του Hooke, ελαστική και ελαστοπλαστική συμπεριφορά υλικών. Επίπεδη ένταση, ορθές και κύριες τάσεις, κύκλος του Mohr. Κέντρο βάρους, Ροπή αδράνειας, Στατική ροπή αδράνειας, πυρήνας διατομής. Κάμψη, διάτμηση, στρέψη. Λυγισμός. Ψαθυρά και όλκιμα υλικά. Ισότροπα και ανισότροπα υλικά. Κριτήρια αστοχίας υλικών.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος θα πραγματοποιείται για μεν το θεωρητικό μέρος μέσω διαλέξεων για δε το εργαστηριακό μέσω διεξαγωγής πειραμάτων/ασκήσεων στο Εργαστήριο Αντοχής των Υλικών του Τμήματος.