Επιλογή Σελίδας
Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής   
Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 10.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0

Σκοπός μαθήματος: Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να διασφαλίσει ότι οι σπουδαστές θα εξασφαλίσουν τα γενικά και ειδικά θεωρητικά και μεθοδολογικά εφόδια τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς να επιλύουν απλούς και σύνθετους ισοστατικούς φορείς έτσι ώστε να προκύπτει ορθή και οικονομική κατασκευή έργων. Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει τις βασικές γνώσεις ώστε να μπορέσουν οι σπουδαστές να παρακολουθήσουν στη συνέχεια τα μαθήματα «Στατική ΙΙ», «Στατική με Μητρώα», «Οπλισμένο σκυρόδεμα», «Θεμελιώσεις», «Μεταλλικές Κατασκευές» κ.α. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση : να διακρίνουν τα είδη φορέων, φορτίων και στηρίξεων. να διακρίνουν τους ισοστατικούς φορείς από τους υπερστατικούς. να υπολογίζουν όλα τα εσωτερικά εντατικά μεγέθη και να χαράσσουν τα διαγράμματα Μ, Q, N όλων των απλών και σύνθετων ισοστατικών φορέων.

Περιγραφή μαθήματος: Βασικές αρχές Μηχανικής. Είδη φορέων – Είδη στηρίξεων – Είδη φορτίων. Εξισώσεις ισορροπίας. Έλεγχος της ισοστατικότητας ή υπερστατικότητας. Εντατικά μεγέθη διατομών δοκών. Απλοί ισοστατικοί φορείς. Απλοί Δικτυωτοί φορείς. Συνεχείς αρθρωτοί φορείς. Τριαρθρωτοί φορείς. Πλαίσια. Σύνθετοι φορείς. Καλώδια. Αρχή Δυνατών Έργων. Υπολογισμός παραμορφώσεων ισοστατικών φορέων. Έννοια της γραμμής επιρροής. Γραμμές Επιρροής αμφιέρειστης και αμφιπροέχουσας δοκού, δοκού Gerber ,τριαρθρωτού πλαισίου και δικτυωμάτων.

Θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις και παράλληλα άσκηση των φοιτητών με εφαρμογές και επίλυση ασκήσεων.