Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικης Υποδομής

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2,  Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0
 

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις βασικές γνώσεις για να είναι ικανοί να εκτιμούν και να αντιμετωπίζουν τα πιθανά προβλήματα κυκλοφορίας να τα απογράφουν και να προτείνουν λύσεις βελτίωσης τους .

Περιγραφή μαθήματος: Θεωρία κυκλοφοριακής ροής. Χαρακτηριστικά μεγέθη της κυκλοφορίας. Χρήση στατιστικών κατανομών στην περιγραφή των παραμέτρων της κυκλοφορίας. Σχέσεις μεταξύ κυκλοφοριακού φόρτου, ταχύτητας και πυκνότητας κυκλοφορίας.Κυκλοφοριακή ικανότητα και στάθμη εξυπηρέτησης: Αρχές, Παράγοντες που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα, Υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας και στάθμη εξυπηρέτησης σε υπεραστικές οδούς δύο και τριών λωρίδων ανά κατεύθυνση καθώς και σε υπεραστικές οδούς δύο λωρίδων συνολικά. Γενικές αρχές κυκλοφοριακών ερευνών και μετρήσεων. Στοιχεία δειγματοληψίας. Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων, καθυστερήσεων και ταχυτήτων. Μέθοδος του κινούμενου παρατηρητή. Εισαγωγή στα αστικά συστήματα μεταφορών. Ιεράρχηση, πρότυπα, μορφή και αποστάσεις αστικών οδικών δικτύων. Κυκλοφοριακή ικανότητα κόμβων: Μέθοδος ΗΠΑ και Μ.Βρετανίας. Σηματοδότηση: Προϋποθέσεις σηματοδότησης, Βελτιστοποίηση σηματοδότησης μεμονωμένου κόμβου, Καθυστερήσεις, Ουρές, Συντονισμένη σηματοδότηση αρτηρίας. Υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας και στάθμη εξυπηρέτησης σηματοδοτούμενων κόμβων.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Εποπτικά μέσα διδασκαλίας (power point και πίνακας), πραγματοποίηση μετρήσεων στο ύπαιθρο καταγραφή και ανάλυση αυτών (από τους σπουδαστές

Περιγραφή εργαστηρίου: Άσκηση βασικών μεγεθών (πυκνότητα, ταχύτητα, κυκλοφοριακός φόρτος, χωρικό διαχωρισμό, χρονικό διαχωρισμό κτλ). Υπολογισμός χαρακτηριστικών ταχυτήτων (ταχύτητα μελέτης, ταχύτητα V85 κτλ) βάσει μετρήσεων υπαίθρου. Yπολογισμός χαρακτηριστικών μεγεθών της κυκλοφορίας (Σ.Ω.Α., Μ.Ε.Α. κτλ) καθώς επίσης και υπολογισμός χαρακτηριστικών κυκλοφοριακών φόρτων (ωριαίος, ημερήσιος, εβδομαδιαίος, μηνιαίος, ετήσιος, Ε.Μ.Η.Κ. κτλ). Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων στο ύπαιθρο. Υπολογισμός στάθμης εξυπηρέτησης σε υπεραστικές οδούς δύο ή τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας. Υπολογισμός στάθμης εξυπηρέτησης σε μη σηματοδοτούμενους κόμβους. Υπολογισμός στάθμης εξυπηρέτησης σε σηματοδοτούμενους κόμβους. Υπολογισμός στάθμης εξυπηρέτησης σε κόμβους κυκλικής διαμόρφωσης. Υπολογισμός σηματοδοτικού προγράμματος τρισκελούς ή τετρασκελούς κόμβου. Θέμα εξαμήνου που να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των παραπάνω.