Επιλογή Σελίδας
Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής  
Ώρες: Θεωρία:3, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 10.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος: Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να διασφαλίσει ότι οι σπουδαστές θα εξασφαλίσουν τα γενικά και ειδικά θεωρητικά και μεθοδολογικά εφόδια τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς να επιλύουν υπερστατικούς φορείς έτσι ώστε να προκύπτει ορθή και οικονομική κατασκευή έργων. Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει τις βασικές γνώσεις ώστε να μπορέσουν οι σπουδαστές να παρακολουθήσουν στη συνέχεια τα μαθήματα «Στατική με Μητρώα», και «Οπλισμένο Σκυρόδεμα», «Μεταλλικές Κατασκευές» κ.α. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση : να διακρίνουν τους υπερστατικούς φορείς από τους ισοστατικούς, να επιλύουν με τις βασικότερες μεθόδους υπερστατικούς φορείς και να χαράσσουν τα διαγράμματα Μ, Q, N αυτών.

Περιγραφή μαθήματος: Έννοια της υπερστατικότητας – Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτής έναντι της ισοστατικότητας των φορέων. Επίλυση υπερστατικών φορέων με τη μέθοδο της Αρχής των Δυνατών Έργων. Συμμετρικοί φορείς με συμμετρική και αντισυμμετρική φόρτιση. Επίλυση συνεχούς δοκού με τη μέθοδο Clapeyron. Μέθοδος των επικόμβιων μετακινήσεων. Επίλυση υπερστατικών φορέων με τη μέθοδο Cross, εφαρμογή της μεθόδου Cross σε πλαίσια με μεταθετούς και αμετάθετους κόμβους. Γραμμές επιρροής υπερστατικών φορέων, εφαρμογές σε συνεχείς δοκούς.

Θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις και παράλληλα άσκηση των φοιτητών με εφαρμογές και επίλυση ασκήσεων.