Επιλογή Σελίδας
Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής   
Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 3, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 9.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός μαθήματος: Να απεικονίζει επί χάρτου τμήματα της γήινης επιφάνειας (αποτύπωση) , να μεταφέρει επί του εδάφους τη θέση ενός τεχνικού έργου που έχει μελετηθεί και σχεδιασθεί στο γραφείο (χάραξη) και να υποστηρίζει όλους τους επιστημονικούς και τεχνικούς κλάδους που εμπλέκονται στη μελέτη και κατασκευή των Έργων Υποδομής.

Περιγραφή μαθήματος: Η έννοια της Τοπογραφίας. Βασικοί ορισμοί και έννοιες. Μονάδες μετρήσεων. Επιφάνειες αναφοράς. Κλίμακες. Στοιχεία από τη θεωρία Σφαλμάτων. Άμεσες και έμμεσες μετρήσεις μηκών. Όργανα που χρησιμοποιούνται. Μεθοδολογία. Γηπεδομετρία. Αποτύπωση – εμβαδομέτρηση γηπέδων. Η μέθοδος των ορθογώνιων συντεταγμένων. Η μέθοδος των πολικών συντεταγμένων. Η ταχυμετρική μέθοδος. Μέθοδοι υπολογισμού εμβαδών. Χάραξη καθέτων. Όργανα που χρησιμοποιούνται. Μεθοδολογία. Μέτρηση οριζοντίων, κατακόρυφων γωνιών. Θεοδόλιχο. Στοιχεία του οργάνου . Μεθοδολογία. Ηλεκτρομαγνητική μέτρηση μηκών και γωνιών. Γεωδαιτικοί σταθμοί (Total Station). Όργανα παγκοσμίου εντοπισμού θέσης (GPS). Πολυγωνικές οδεύσεις. Τα τρία Θεμελιώδη προβλήματα. Είδη οδεύσεων. Επιλύσεις. Στοιχεία Τριγωνισμού. Μεθοδολογία. Υψομετρία. Χωροβάτης. Μέθοδοι μετρήσεων. Η σχεδίαση του τοπογραφικού διαγράμματος.

Περιγραφή του εργαστηρίου: Γηπεδομετρία . Αποτύπωση – εμβαδομέτρηση ενός οικοπέδου σχήματος κανονικού πολυγώνου με την γεωμετρική μέθοδο. Αποτύπωση – εμβαδομέτρηση ενός οικοπέδου σχήματος κανονικού πολυγώνου με τη μέθοδο των ορθογωνίων συντεταγμένων.. Θεοδόλιχο. Χειρισμός του οργάνου. Μέτρηση οριζοντίων και κατακόρυφων γωνιών με Θεοδόλιχο. Χωροβάτης Χειρισμός του οργάνου. Μέτρηση υψομετρικών διαφορών. Ηλεκτρονικό Θεοδόλιχο (Ολοκληρωμένος γαιωδαιτικός σταθμός) Χειρισμός του οργάνου. Μέτρηση αποστάσεων, γωνιών, υψομετρικών διαφορών. Σχεδίαση Τοπογραφικού διαγράμματος ευρύτερης περιοχής ακολουθώντας κατά σειρά τις παρακάτω εργασίες. Αναγνώριση περιοχής, ίδρυση πολυγωνομετρικών σημείων, μετρήσεις πολυγωνομετρίας , μετρήσεις ταχυμετρίας, μετρήσεις υψομετρικών διαφορών. Επίλυση πολυγωνομετρίας, ταχυμετρίας, υψομετρίας. Ραπορτάρισμα σημείων – Σχεδίαση ολοκληρωμένου Τοπογραφικού διαγράμματος.