Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθήμα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστηρίο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 11.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.5

Σκοπός μαθήματος: Το μάθημα έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις και τα εφόδια για την Δ.Υ.Π. (Διαχείριση Υδατικών Πόρων) & την Δ.Ε.Δ. (Διαχείριση Ενεργειακών Διαθεσίμων) της Χώρας.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στο σχεδιασμό και ανάλυση συστημάτων υδατικών πόρων. Μέθοδοι ανάλυσης. Αντικειμενικοί στόχοι σχεδιασμού διαχείρισης υδατικών πόρων. Επίπεδα διαχείρισης. Αειφορική και ολοκληρωμένη διαχείριση. Μια ολιστική Θεώρηση. Θεωρία γραμμικού και μη γραμμικού προγραμματισμού στη διαχείριση και αξιολόγηση των υδατικών συστημάτων. Πιθανολογική θεώρηση υδρολογικών μεταβλητών. Στοχαστικές διαδικασίες και χρονοσειρές. Ανάλυση ακραίων υδρολογικών γεγονότων. Προσομοίωση πρόβλεψης πλημμυρικού κινδύνου. Προσομοίωση λειτουργίας ταμιευτήρων και υδροηλεκτρικών σταθμών υπό ονομαστικές και μη ονομαστικές συνθήκες. Τεχνικές ΠΡΟΜΗΘΕΑ και ΓΑΙΑ για την πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων διαχείρισης υδατικών πόρων. Αειφορική διαχείριση φυσικού υδροσυστήματος στη βάση συστοιχίας μικρών έργων εναλλακτικής υδραυλικής. Eιδικά θέματα ορθολογικής διαχείρισης & εξοικονόμησης υδάτινων πόρων (λιμνοδεξαμενές, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τεχνητοί υδροβιότοποι και επεξεργασία λυμάτων). Θεωρίες «ασαφούς λογικής» FUZZY στη διαχείριση υδατικών πόρων. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις υδραυλικών έργων. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αgenda 21 και οδηγία πλαίσιο 2000/60 για την διαχείριση των υδατικών πόρων. Διασυνοριακοί και Διεθνείς υδατικοί πόροι, προβλήματα κρίσεων νερού. Υδατική Γεωπολιτική, Προκλήσεις και Συγκρούσεις στον 21ο αιώνα. Αρχές Διαχείρισης Ενεργειακών Διαθεσίμων. Ενέργεια και Περιβάλλον. Εισαγωγή στη Διαχείριση των Φυσικών Πόρων και Ενεργειακών Διαθεσίμων (Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Άνθρακας, μεταλλεύματα και στρατηγικά ορυκτά). Δρόμοι του Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Ενεργειακά Διαθέσιμα και ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη). Θεωρίες «ασαφούς λογικής» FUZZY στη διαχείριση φυσικών και ενεργειακών διαθεσίμων. Εκτίμηση ρυπαντικών πλουμίων από την αξιοποίηση των φυσικών και ενεργειακών διαθεσίμων. Εκτίμηση ρύπανσης υδατικών λεκανών από την αξιοποίηση των φυσικών και ενεργειακών διαθεσίμων. Γεωπολιτική των Ενεργειακών Διαθεσίμων. Γεωπολιτική του Νερού και της Ενέργειας. Διαχείριση κρίσεων διαχείρισης υδατικών πόρων και ενεργειακών διαθεσίμων.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Θεωρητική διδασκαλία από καθ’έδρας, Διαλέξεις σε εξειδικευμένα θέματα Δ.Υ.Π. (Διαχείρισης Υδατικών Πόρων) & Δ.Ε.Δ. (Διαχείρισης Ενεργειακών Διαθεσίμων).Θεωρητικές ασκήσεις,  ατομικές και ομαδικές εργασίες, Εργαστηριακές ασκήσεις.

Περιγραφή εργαστηρίου: Εργαστηριακή Προσομοίωση Εδαφικού Ομοιώματος Γεω-Αναγλύφου & Στοιχείων Ταμιευτήρα. Εργαστηριακός Προσδιορισμός Ισοζυγίων Βροχής-Απορροής-Κατείσδυσης για την Βέλτιστη Διαχείρισή τους & εκτίμηση κινδύνων πλημμύρας. Προσδιορισμός Εισροών & Πλήρωσης, Εκροών & Εκκένωσης, για την  Βέλτιστη Διαχείριση Αρδευτικών ή/και Υδρευτικών Απολήψεων Ταμιευτήρα, Εργαστηριακός Προσδιορισμός Υδροηλεκτρικής Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων-Πειραματικής Προσομοίωσης Υδροηλεκτρικού Σταθμού & Εκτίμησης της Παραγωγής Υδροηλεκτρικής Ισχύος & Ενέργειας, Προσδιορισμός Βέλτιστης Υδροηλεκτρικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων,  με Σειρά Υδροηλεκτρικών Σταθμών & Πολλαπλών Ταμιευτήρων, αλλά & Υβριδικών Λύσεων Αξιοποίησης Ενεργειακών Διαθεσίμων, Προσoμοίωση του Υδραυλικού Αεικινήτου Αντλίας & Υδροστροβίλου. Eργαστηριακός προσδιορισμός χαρακτηριστικών Ε.Κ.Ε./Έργου Καταστροφής Ενέργειας και υποκατάστασής του με Ε.Δ.Κ. /Έργο Δημιουργικής Καταστροφής. Πειραματικός  Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών Εξαναγκασμένου και Ελεύθερου Στροβιλισμού-Προσομοίωση Τεχνητών Υδρο-κυκλώνων και Φυσικών Κυκλώνων. Προσομοίωση Εικονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολλαπλού Σκοπού με Γραμμικό & μη Γραμμικό Προγραμματισμό. Προσομοίωση Διαχείρισης Υδατικών Συστημάτων και Πόρων με την μέθοδο PROMETHEE-GAIA (P.G.) Διαχείρισης Κρίσεων Υδροπολιτικής/Συγκρούσεων & Δυνατοτήτων Συνεργασίας. Προσομοίωση Διαχείρισης Ενεργειακών Διαθεσίμων με την μέθοδο P.G.-Διαχείριση Ενεργειακών Κρίσεων/Συγκρούσεων & Δυνατοτήτων Συνεργασίας.