Επιλογή Σελίδας
Υ/ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα  
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα ΔΟΝΑ

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4

Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0
 

Περιγραφή μαθήματοςΤο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός ΙΙ & Τεχνική Νομοθεσία” είναι σύνθετο δεδομένου του ότι χαρακτηρίζεται από μία τεχνολογική και μία παιδαγωγική διάσταση και αποτελεί συνέχεια του μαθήματος “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Ι”.

Η τεχνολογική διάσταση αναφέρεται στο περιεχόμενο της “οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης”. Στα πλαίσιά της παρέχεται μία αναλυτική περιγραφή του σύγχρονου και φιλικού προς το περιβάλλον, γενικού, σχεδιαστικού (συνθετικού, μελετητικού) τμήματος του επιστημονικού και επαγγελματικού έργου του αρχιτέκτονα μηχανικού, τόσο ως κτηριολόγου, όσο και ως πολεοδόμου, και της αλληλεξάρτησής του με το αντίστοιχο επιστημονικό και επαγγελματικό, συνθετικό έργο του πολιτικού και του ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου μηχανικού. Παράλληλα, στα πλαίσια του μαθήματος, αναπτύσσονται θέματα Τεχνικής Νομοθεσίας, που αφορούν: α) κτηριολογικά και πολεοδομικά θέματα, β) τις διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης των οικοδομικών μελετών, γ) τις διαδικασίες ανάθεσης (δημοπρασίες) και υλοποίησης (εργολαβίες) των κατασκευών και δ) θέματα περιβάλλοντος και ενεργειακής πολιτικής.

Το εκπαιδευτικό τμήμα, που είναι κοινό για αμφότερα τα σκέλη, επιχειρεί την προσαρμογή του εκάστοτε συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου στις εκπαιδευτικές ανάγκες του/της φοιτητή/ριας που προορίζεται να κληθεί, με τη σειρά του, να το διδάξει. Στα πλαίσια του μαθήματος, δηλαδή, δεν παρέχεται μόνο το προαναφερθέν τεχνολογικό αντικείμενο, αλλά προτείνεται και ο βέλτιστος δυνατός τρόπος της (στη συνέχεια) διδασκαλίας του.

Σκοπός του μαθήματος: Το μάθημα διδάσκεται σε μέλλοντες α) πολιτικούς μηχανικούς και β) εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στο αντικείμενο αυτό. Για τον λόγο αυτό ο σκοπός του είναι διπλός: αφ’ ενός στοχεύει στη γνωριμία και εξοικείωση του/της φοιτητή/ριας με το προαναφερθέν ειδικό, αρχιτεκτονικό αντικείμενό του και της σχέσης του με το αντίστοιχο έργο του πολιτικού μηχανικού και, αφ’ ετέρου, επιδιώκει να καθορίσει τον βέλτιστο τρόπο με τον οποίο μπορεί να διδαχτεί το αντικείμενο αυτό.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το μάθημα περιλαμβάνει ένα θεωρητικό (3 ώρες) και ένα εργαστηριακό (2 ώρες) τμήμα διαρκείας, αμφοτέρων, δεκατριών εβδομάδων. Το θεωρητικό τμήμα πραγματοποιείται με την παρουσίαση δεκατριών διαλέξεων, με τη βοήθεια σχετικών προβολών με ηλεκτρονικά μέσα, στις οποίες αναπτύσσεται το προαναφερθέν “τεχνολογικό – εκπαιδευτικό αντικείμενο”. Από τις διαλέξεις αυτές, οι τρεις πρώτες εισάγουν τον/την φοιτητή/τρια στην έννοια και τα βασικά θέματα της “κτηριολογικής σύνθεσης”, οι δύο επόμενες αναφέρονται σε θέματα της “πολεοδομικής σύνθεσης”, οι επόμενες πέντε αναφέρονται στις ιδιαιτερότητες των ειδικών κτηριακών απαιτήσεων ανάλογα με την λειτουργία που θα κληθούν να εξυπηρετήσουν (όπως, π.χ., οι λειτουργίες κατοικίας, υγείας, δημόσιας διοίκησης, θρησκείας, πνευματικών ενασχολήσεων, διασκέδασης κ.λπ.), και, τέλος, οι τελευταίες τρεις διαλέξεις καλύπτουν σειρά θεμάτων της τρέχουσας τεχνικής νομοθεσίας. Στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος οι φοιτητές/ριες χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα των εικοσιτεσσάρων, περίπου, ατόμων. Σε κάθε τμήμα οι φοιτητές/ριες καλούνται να ενταχτούν, με δική τους επιλογή, σε τετραμελείς ομάδες, οι οποίες ζητείται να ασχοληθούν με την πολεοδομική προσέγγιση μίας (υποθετικής) επέκτασης κάποιας γειτονιάς ή κάποιου προαστίου ελληνικής πόλης και, ταυτόχρονα, με την κτηριολογική προσέγγιση ενός, ανά ομάδα, κτηρίου συγκεκριμένης λειτουργίας, το οποίο εντάσσουν στις λειτουργίες της προαναφερθείσας πολεοδομικής επέκτασης. Το έργο κάθε ομάδας παρουσιάζεται, στα τελευταία τρία μαθήματα, υπό τη μορφή διάλεξης (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων) στο σύνολο της τάξης.