Επιλογή Σελίδας
Υ/ΕΥ:Υποχρεωτικό Μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας   
Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 11.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0

Σκοπός μαθήματος: Να κατανοήσει ο σπουδαστής τη συμπεριφορά μιας κατασκευής σε μία ισχυρή σεισμική δόνηση. Να εξοικειωθεί με την έννοια του φάσματος του μονοβάθμιου ελαστικού συστήματος και της χρήσης του για την ανάλυση πολυβάθμιων φορέων μέσω της μεθόδου της φασματικής επαλληλίας. Να κατανοήσει την έννοια του συντελεστή συμπεριφοράς, τον τρόπο υπολογισμού ενός ανελαστικού φάσματος σχεδιασμού και τη μορφή απόκρισης συνήθων κτιριακών συστημάτων.

Περιγραφή μαθήματος: Βασικές έννοιες Τεχνικής Σεισμολογίας. Σεισμικότητα του ελλαδικού χώρου. Σεισμική συμπεριφορά μονοβάθμιου ελαστικού συστήματος. Ελαστικό και ανελαστικό φάσμα απόκρισης κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ). Ιδιομορφές και ιδιοπερίοδοι πολυβάθμιων κατασκευών. Η έννοια του συντελεστή συμπεριφοράς. Βασικές αρχές του ΕΑΚ. Προσομοίωση μαζών και φερόντων στοιχείων ακαμψίας. Εκκεντρότητες σχεδιασμού. Μέθοδοι ανάλυσης. Χαρακτηριστικοί φορείς ανάληψης οριζοντίων δράσεων: διατμητικά συστήματα (πλαίσια), καμπτικά συστήματα (τοιχώματα), μικτοί φορείς. Κανόνες ικανοτικού σχεδιασμού κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ.): διαθέσιμη πλαστιμότητα δοκών και υποστυλωμάτων, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, κριτήρια αποφυγής κατάρρευσης. Κανόνες εφαρμογής για φέροντα στοιχεία από χάλυβα.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα διδαχθεί μέσω διαλέξεων, ενώ το εργαστηριακό θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Αντισεισμικών Κατασκευών.

Περιγραφή εργαστηρίου: Υπολογισμός της έντασης απλού κτιριακού φορέα κατά την ισοδύναμη στατική μέθοδο: προσεγγιστική επίλυση και σύγκριση με τα αποτελέσματα που παρέχει εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα (σε Η/Υ). Συγκριτική παρουσίαση της έντασης στα επίπεδα πλαίσια του φορέα λόγω σεισμού και στατικών φορτίων. Περιοχές του φορέα που επιβαρύνονται λόγω σεισμού. Διαστασιολόγηση δοκών και υποστυλωμάτων κατά τους ισχύοντες κανονισμούς. Διαφορές της ισοδύναμης στατικής μεθόδου από αυτήν της φασματικής επαλληλίας σε υψηλούς κτιριακούς φορείς (επίδειξη σε Η/Υ).