Επιλογή Σελίδας

Βασίλειος Σιορίκης

Τίτλος

E.ΔΙ.Π.
Πολιτικός Μηχανικός, MSc

15pp.  Σπουδές
2018, Υποψήφιος Διδάκτορας, ΕΑΠ
MSc 2008, Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική
BSc 2004, Πολιτικός Δομικών Έργων, Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Πειραματικός Προσδιορισμός Μηχανικών Ιδιοτήτων Υλικών
Σκυρόδεμα
Αριθμητικές Αναλύσεις
Τοπογραφία
Περιβαλλοντική Μηχανική

Μαθήματα
ΠΜ901 – Ειδικά Θέματα Σκυροδέματος (Ε)
ΠΜ601 – Οπλισμένο Σκυρόδεµα Ι (Ε)
ΠΜ803 – Επισκευή & Ενίσχυση Κατασκευών (Ε)
ΠΜ404 – Τοπογραφία

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  • Siorikis, V. G., Antonopoulos, C. P., Pelekis, P., Christovasili, K., & Hatzigeorgiou, G. D. (2020). Numerical and experimental evaluation of sonic resonance against ultrasonic pulse velocity and compression tests on concrete core samples. 30(1), 168–173 https://doi.org/10.21595/vp.2020.21328
  • Armaghani, D.J.; Mamou, A.; Maraveas, C.; Roussis, P.C.; Siorikis, V.G.; Skentou, A.D.; Asteris, P.G. Predicting the unconfinedcompressive strength of granite using only two non-destructive test indexes.Geomech. Eng.2021,25, 317–330 https://doi.org/10.12989/gae.2021.25.4.317
  • Lemonis, M. E., Daramara, A. G., Georgiadou, A. G., Siorikis, V. G., Tsavdaridis, K. D., & Asteris, P. G. (2022). Ultimate axial load of rectangular concrete-filled steel tubes using multiple ANN activation functions. Steel and Composite Structures, 42(4), 459-47 https://doi.org/10.12989/scs.2022.42.4.459
  • Pelekis, P., Siorikis, V. G., Antonopoulos, C. P., & Hatzigeorgiou, G. D. (2022). Determination of Dynamic Elastic Properties on Short Cylinders Using Impact-Echo Method-A Numerical Study. 13th HSTAM International Congress on Mechanics.
  • Siorikis, V. G., Pelekis, P., Antonopoulos, C. P., & Hatzigeorgiou, G. D. (2022). Shape correction factors for impact-echo method on short cylinders-A numerical and experimental study. 13th HSTAM International Congress on Mechanics.
  • Kakouli, V., Siorikis, V. G., & Papanikolaou, K. (2022). To μοντέλο της αντεστραμμένης τάξης κατά την εξ αποστάσεως διδασκαλία εκτάκτου ανάγκης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης στο μάθημα της τοπογραφίας για εκπαιδευτικούς πολιτικούς μηχανικούς. 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη Και Χρήση Των ΤΠΕ Στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», pp. 309–320
  • Giannoulas, A., & Siorikis, V. G. (2019). Εισάγοντας την διερευνητική/ ανακαλυπτική μεθοδολογία με χρήση Τ.Π.Ε. Εκπαίδευση φοιτητών Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών. 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη Και Χρήση Των ΤΠΕ Στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», pp. 115–125