Επιλογή Σελίδας
Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής   
Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0

Σκοπός του μαθήματος: Να εισάγει τον σπουδαστή σε βαθύτερες έννοιες της Αντοχής των Υλικών και να τον προετοιμάσει στην αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων σε κατασκευές και έργα Πολιτικού Μηχανικού.

Περιγραφή του μαθήματος: Διαξονική καμψη, Συνθήκες ορθής έντασης: Κάμψη και Αξονική δύναμη. Πυρήνας διατομής. Διάτμηση. Λυγισμος, μήκος λογισμού σε μεταθετά και αμετάθετα υποστυλώματα. Επίπεδη Στρέψη, Στρέψη ανοιχτών διατομών. Ψαθυρά και όλκιμα υλικά. Ισότροπα και ανισότροπα υλικά. Κριτήρια αστοχίας υλικών.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος θα πραγματοποιείται για μεν το θεωρητικό μέρος μέσω διαλέξεων για δε το εργαστηριακό μέσω διεξαγωγής πειραμάτων/ασκήσεων στο Εργαστήριο Αντοχής των Υλικών του Τμήματος.