Επιλογή Σελίδας

Το μάθημα “ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” είναι διαθέσιμο στους παρακάτω συνδέσμους 

στο e-class 

https://eclass.aspete.gr/courses/PM200/

και στο MS-Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a385b978ff28244a7b6af39e8c98d33b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=2d3e78cf-9008-418a-8549-8affdb6b659d&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28