Επιλογή Σελίδας

Άννα Μάμου

Τίτλος

Επιστημονική Συνεργάτιδα στην βαθμίδα της Επίκ. Καθηγήτριας

Πολιτικός Μηχανικός

Σπουδές
2006, Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Πανεπιστημίου Πατρών
2007, Mεταπτυχιακό Δίπλωμα, University of Warwick
2013, Διδακτορικό Δίπλωμα, University of Southampton

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Εδαφομηχανική
Βραχομηχανική

Μαθήματα
ΠΜ502 – Εδαφομηχανική Θεωρία και Εργαστήριο
ΠΜ705 – Θεμελιώσεις Θεωρία

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Mamou, A., Powrie, W., Priest, J.A., Clayton, C.R.I. (2017). The effects of drainage on the behaviour of railway track foundation materials during cyclic loading. Géotechnique, 67(10), 845-854.
  https://doi.org/10.1680/jgeot.15.P.278
 2. Mamou, A., Priest, J.A., Clayton, C.R.I., Powrie, W. (2018). Behaviour of saturated railway track foundation materials during undrained cyclic loading. Canadian Geotechnical Journal, 55(5), 689-697.
  https://doi.org/10.1139/cgj-2017-0196
 1. Mamou, A., Clayton, C.R.I., Powrie, W., Priest, J.A. (2019). The role of clay content on the response of railway track foundations during free to drain cyclic changes in principal stress rotation. Transportation Geotechnics Journal, 20
  https://doi.org/10.1016/j.trgeo.2019.100246
 2. Mamou, A., Powrie, W., Clayton, C.R.I. Priest, J.A. (2021). Suitability of empirical equations for estimating permanent settlement of railway foundation materials subject to cyclic loading with principal stress rotation, Canadian Geotechnical Journal, 58(10), 1603-1610.
  https://doi.org/10.1139/cgj-2020-0183
 3. Asteris, P.G., Mamou, A., Hajihassani, M., Hasanipanah, M., Koopialipoor, M., Le, T.T., Kardani, N., Armaghani,  http://dx.doi.org/10.12989/gae.2021.25.4.317J. (2021). Soft computing based closed form equations correlating L and N-type Schmidt hammer rebound numbers of rocks. Transportation Geotechnics, 29 100588. https://doi.org/10.1016/j.trgeo.2021.100588
 4. Armaghani, D.J., Mamou, A., Maraveas, C., Roussis, P. C., Siorikis, V.G., Skentou, A.D., Asteris, P.G. (2021). Predicting the unconfined compressive strength of granite using only two non-destructive test indexes. Geomechanics and Engineering, 25(4), 317-330.