Επιλογή Σελίδας
Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής   
Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Περιγραφή μαθήματος: Το υποχρεωτικό μάθημα “Οικοδομικός Σχεδιασμός Ι” είναι σύνθετο δεδομένου του ότι χαρακτηρίζεται από μία τεχνολογική και μία παιδαγωγική διάσταση.

Η τεχνολογική διάσταση παρέχει μία εισαγωγική περιγραφή του μέρους εκείνου, της “οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης”, που ασχολείται με την αλληλεξάρτηση της λειτουργίας ενός κτηρίου και της αρχιτεκτονικής σύνθεσής του με την επιλογή των βέλτιστων, κατά περίπτωση, οικοδομικών υλικών και στοιχείων και την αναζήτηση της άρτιας συναρμογής τους στο εκάστοτε ένα, ενιαίο και μοναδικό οικοδόμημα. Πάντοτε, βέβαια, σε σχέση με το αντίστοιχο τμήμα του επιστημονικού και επαγγελματικού έργου του πολιτικού μηχανικού.
Το εκπαιδευτικό τμήμα επιχειρεί την παράλληλη και καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας προσαρμογή τού συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου στις εκπαιδευτικές ανάγκες του/της φοιτητή/ριας που προορίζεται να κληθεί, με τη σειρά του, να το διδάξει. Στα πλαίσια του μαθήματος, δηλαδή, δεν παρέχεται μόνο το προαναφερθέν τεχνολογικό αντικείμενο, αλλά προτείνεται και ο βέλτιστος δυνατός τρόπος της (στη συνέχεια) διδασκαλίας του.

Σκοπός μαθήματος: Το μάθημα διδάσκεται σε μέλλοντες α) πολιτικούς μηχανικούς και β) εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στο αντικείμενο αυτό. Για τον λόγο αυτό ο σκοπός του είναι διπλός: αφ’ ενός στοχεύει στη γνωριμία και εξοικείωση του/της φοιτητή/ριας με το προαναφερθέν ειδικό, αρχιτεκτονικό αντικείμενό του και της σχέσης του με το αντίστοιχο έργο του πολιτικού μηχανικού και, αφ’ ετέρου, επιδιώκει να καθορίσει τον βέλτιστο τρόπο με τον οποίο μπορεί να διδαχτεί το αντικείμενο αυτό.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το μάθημα περιλαμβάνει ένα θεωρητικό (3 ώρες) και ένα εργαστηριακό (2 ώρες) τμήμα διαρκείας, αμφοτέρων, δεκατριών εβδομάδων.
Το θεωρητικό τμήμα πραγματοποιείται με την παρουσίαση δεκατριών διαλέξεων, με τη βοήθεια σχετικών προβολών με ηλεκτρονικά μέσα, στις οποίες αναπτύσσεται το προαναφερθέν “τεχνολογικό – εκπαιδευτικό αντικείμενο” συσχετισμένο με τα ακόλουθα μέρη μίας οικοδομής: 1) το εξωτερικό περίβλημα που περιλαμβάνει το κατώτερο πάτωμα, το ανώτερο πάτωμα, την περιμετρική επιφάνεια και τα εξωτερικά κουφώματα, 2) το εσωτερικό τμήμα, που περιλαμβάνει την τοιχοποιία με τις συναφείς κατασκευές, τα δάπεδα, τις οροφές, τα κλιμακοστάσια και τα εσωτερικά κουφώματα. Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται, στο τέλος του εξαμήνου, με γραπτή εξέταση επί της προαναφερθείσας ύλης.

Εργαστήριο: Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές/ριες χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα των εικοσιτεσσάρων, περίπου, ατόμων και κάθε τμήμα σε έξι, περίπου, ομάδες των τεσσάρων τόμων. Κάθε τμήμα διδάσκεται, σε μία δίωρη συνάντηση, στη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας τις βασικές αρχές σύνταξης της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης και της σχέσης της με τις υπόλοιπες οριστικές οικοδομικές μελέτες (στατική και η/μ) και, σε κάθε μία από τις δέκα επόμενες εβδομάδες το καθένα από τα ακόλουθα, δέκα, ολοκληρωμένα, σχεδιαστικά αντικείμενα της οριστικής, αρχιτεκτονικής μελέτης, μίας μικρής, μονώροφης με υπόγειο, κατοικίας, ήτοι: α) του τοπογραφικού (1), β) του διαγράμματος κάλυψης (1), γ) των κατόψεων του υπογείου, του ισογείου και του δώματος – ρύσεων (3), δ) της τυπικής τομής (1) και ε) της τυπικής όψης (1) και των ξυλοτύπων (3)]. Παράλληλα, διδάσκεται τη μεθοδολογία σύνταξης μίας σύντομης εργασίας που περιγράφει ένα οικοδομικό υλικό ή σύστημα και τις μεθόδους εφαρμογής του. Σε κάθε ομάδα ζητείται: α) να παραδώσει, στο τέλος του εξαμήνου, τα δέκα προαναφερθέντα σχέδια και β) να παρουσιάσει, στο σύνολο της τάξης και στη διάρκεια των τελευταίων δύο εργαστηριακών μαθημάτων του ακαδημαϊκού εξαμήνου, την προαναφερθείσα εργασία της, με ηλεκτρονικά μέσα. Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται, ανά ομάδα, με βάση την απόδοσή της στη σχεδίαση των προαναφερθέντων αντικειμένων και το περιεχόμενο και την παρουσίαση της σύντομης εργασίας της.