Επιλογή Σελίδας
Υ/ΕΥ:Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία:Μάθημα  ΔΟΝΑ
Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 7.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0

Περιγραφή μαθήματοςΟ σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, της Τηλεανίχνευσης (τηλεπισκόπησης) και της επεξεργασίας δεδομένων ως απαραίτητων εργαλείων στη μελέτη των γεωεπιστημών με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της χρήσης κατάλληλου λογισμικού, με τη μεθοδολογία ανάπτυξης ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών, τις αρχές ψηφιακής ανάλυσης εικόνας και την αυτοματοποιημένη επεξεργασία γεωλογικών δεδομένων.