Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστηρίο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 11.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.5

Σκοπός μαθήματος: Να εμβαθύνουν οι σπουδαστές σε θέματα ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών από προεντεταμένο σκυρόδεμα (Π.Σ.). Να κατανοήσουν τους όρους προένταση, χάραξη τένοντα ευθύγραμμου και παραβολικού, χαλάρωση χάλυβα, απώλειες προέντασης, αντιφορτία. Να κατανοήσουν τη λειτουργεία των προεντεταμένων γεφυρών καθώς και τον τρόπο κατασκευής τους. Να εμβαθύνουν επίσης σε θέματα ανάλυσης και διαστασιολόγησης ειδικών στοιχείων σκυροδέματος όπως σκάλες, κοντούς προβόλους και τοιχώματα.

Περιγραφή μαθήματος: Υλικά και ιδιότητες προεντεταμένου σκυροδέματος, προέλεγχος διατομής, εξίσωση τροχιάς παραβολικού τένοντα, χαρακτηριστικά διατομών (netto, και ιδεατή διατομή), απώλειες προέντασης, ολίσθηση, χαλάρωση, συστολή ξήρανσης, ερπυσμός σκυροδέματος, έλεγχος σε Ο.Κ.Α. (κάμψη και διάτμηση), έλεγχος αγκύρωσης. Ανάλυση μεθόδων κατασκευής προεντεταμένων γεφυρών. Ευθύγραμμες σκάλες από Ο.Σ., κοντοί πρόβολοι, τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα διδαχθεί μέσω διαλέξεων, ενώ το εργαστηριακό θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Σκυροδέματος.

Περιγραφή του εργαστηρίου: Εργαστηριακές ασκήσεις των σπουδαστών σε θέματα ανέγερσης προεντεταμένων γεφυρών, ανάλυσης και κατασκευής ειδικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.