Επιλογή Σελίδας

Η Γραμματεία του τμήματος είναι αρμόδια για σπουδαστικά και διοικητικά θέματα.

Ειδικότερα, είναι αρμόδια για θέματα που σχετίζονται με :

  • Εγγραφές των σπουδαστών
  • Τήρηση αρχείου σπουδαστών στο οποίο περιλαμβάνονται η βαθμολογία και στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες
  • Χορήγηση βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση
  • Χορήγηση εντύπων που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών
  • Ενημέρωση εγγραφών κάθε εξάμηνο
  • Διαγραφές σπουδαστών που έχουν δύο συνεχείς μη ανανεώσεις εγγραφής ή τρεις μη συνεχείς ανανεώσεις εγγραφής
  • Αναστολή (διακοπή) σπουδών

 Tο γραφείο της γραμματείας βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου διοίκησης.

Για τις εγγραφές των πρωτοετών στο τμήμα ισχύουν γενικά τα εξής:

Μετά την αποστολή από το αρμόδιο Υπουργείο των πινάκων επιτυχόντων, ορίζεται η προθεσμία εγγραφής, ημερομηνία η οποία είναι κοινή για όλα τα ΑΕΙ της χώρας. Η προθεσμία αυτή είναι ανατρεπτική, το οποίο σημαίνει ότι οι εκπρόθεσμοι χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται τον μήνα Σεπτέμβριο.

Υπεύθυνη Γραμματείας: Κωνσταντίνα Χρησίμου

Τηλ.: 210 2896739
e-mail: civengedu@aspete.gr

Διεύθυνση Επικοινωνίας:

Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών
ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ “Ειρήνη”

151 22 Μαρούσι Αττικής