Επιλογή Σελίδας

ΠΜ105 – Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Περίγραμμα: Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα Κατηγορία: Μάθημα Γενικής Υποδομής    Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3Φόρτος Εργασίας: 8.0 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0 Αρχές και φιλοσοφία μαθήματος: Το μάθημα Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας...