Επιλογή Σελίδας

ΠΜ805Γ – Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Τεχνικών ‘Εργων

Υ/ΕΥ:Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας    Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2,  Σύνολο: 4Φόρτος Εργασίας: 8.0 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0 Σκοπός μαθήματος: Περιγραφή μαθήματος:Εισαγωγή στις έννοιες του φυσικού και...